Yngre

Naturvetenskap och teknik

Föregående tips Nästa tips

QR-jakten

Syfte – Varför?

Att barnen ska uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. QR-kodsjakt skapar ett spänningsmoment som leder till ett lustfyllt och utmanade sätt att leka och lära. Genom att använda sig av QR-koder fångas barnens nyfikenhet och intresse att ta reda på vad som döljer sig i det digitala lagret. Att ge barnen stöd och stimulans i sin sociala utveckling på ett spännande och lustfyllt sätt. I arbetet med QR-kodjakter uppmuntras barnen till samarbete och samspel. Barnen ges möjlighet att utveckla förmågan att fungera i grupp och de ställs inför utmaningar som stimulerar deras sociala utveckling. Att stimulera och utmana barnens kommunikationsutveckling. De utmanas i att kommunicera och använda sig av varandra för att genomföra uppdragen.

Mål ur Lpfö 18 – Vad?

Det är samspelet och det lustfyllda lärandet som är stommen i aktiviteten. Uppdragen går att byta ut, förbättra och förändra på många olika sätt för att möta flera olika områden i läroplanen.  Några mål som ligger till grund för själva arbetssättet.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • sin nyfikenhet, kreativitet och sin lust att leka och lära,
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  • förmåga att upptäcka och utforska  teknik i vardagen,
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Tillvägagångssätt – Hur?

Att leta QR-koder har blivit en väldigt populär aktivitet bland de äldsta barnen på förskolan. Plötsligt ser vi dem överallt! Det är fascinerande att det finns ett budskap bakom dessa figurer.

Lärplattan är ett verktyg som kan användas både inne och ute, och därför har vi nu gömt QR-koder ute på förskolans gård. Även bakom dessa figurer återfinns uppdrag av olika karaktär. Att leta efter dessa koder är populärt och uppdragen är roliga och utmanande att lösa.

Barnen håller för fullt på att själva skapa uppdrag som ska gömmas bakom QR-koder. Det är häftigt att se hur kreativa barn är!

Klicka på bilden med QR-koden så kommer du till länken med uppdraget.

Reflektion och analys

Reflektioner kring barnens lärande – Lärplattan uppmanar och möjliggör fler sätt att upptäcka och uppleva nya saker på. Vi har upptäckt att barnen gärna går ut på gården för att utforska och undersöka. Deras ögon har öppnats ÄNNU mer, på kluriga ställen kan nämligen nya upptäckter finnas…..kanske en QR-kod eller något annat.  Detta medför förstås att vi pedagoger behöver vara kreativa och aktiva i barnens lek och lärande. Vi behöver bjuda på oss själva, och ägna tid åt deras intressen och nyfikenhet.

Vi ser att barnen använder tekniken på ett naturligt sätt och de har utvecklat en förståelse för hur den fungerar. Barnen delar med sig av sina kunskaper både till andra barn och till pedagoger. Barnen är ofta experterna och vi vuxna lär oss av och tillsammans, med dem.

Reflektioner kring aktiviteten och hur den utvecklats – Vi har upptäckt att det är viktigt att uppdragen är tydliga och inte för långa. De får gärna vara roliga för att barnen ska uppskatta dem. Uppdragen ska uppmuntra till samarbete och samspel, iaf till en början innan det blir en naturlig del av tillvägagångssättet för dem. Uppdragen kan med fördel kopplas ihop med pågående projekt eller tema. När man går på uppdragsjakt har det fungerat bäst för oss när vi gjort det i små grupper om ca 3-4 barn i varje.

Hur gör man egna QR-koder?

Här kan du läsa om hur man gör egna QR-koder http://www.skapaqrkod.se/

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy