Yngre

Naturvetenskap och teknik

Föregående tips Nästa tips

Hjul och snurrande upptäckter

Syfte – Varför?

Att stimulera och utmana barnen i sitt intresse för teknik och att stimulera och utmana barnen i sin matematiska utveckling. Att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar. Att ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer.

Mål ur Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Tillvägagångssätt – Hur?

Vi använder barnens intresse för fordon för att följa läroplanens riktlinjer och arbeta i riktning mot läroplanens mål. Våra metoder kommer att vara:

 • Uppleva och experimentera med olika slags hjul.
 • Vilka egenskaper har hjul, vilka skillnader-likheter mellan olika hjul.
 • Hjul – med andra runda former, klot, cylindrar.
 • Undersöka friktion mellan hjulen.
 • Uppmärksamma cirkeln som form i miljön ute och inne.
 • Genom bild och form, drama, dans/rörelse, bygg och konstruktion som arbetssätt undersöka teorier som barnen uttrycker och undersöker.
 • Vilka erfarenheter har barnen av hjul och fordon, var har de träffat på hjul (leka och dramatisera).

Genom den egna kroppen uppleva att snurra, virvla, rulla, dansa, drama, härma och gestalta. Våra undersökningsfrågor:

 • Vilka hjul snurrar bra/mindre bra (vilka runda former)?
 • Var finns hjul ute/inne, vilka redskap och föremål har hjul?
 • Hur kan vi bygga/ordna så att hjulen kan rulla bra och fortare?
 • Hur långt/hur fort kan hjulen snurra?
 • Hur känns det i kroppen att snurra och rulla?
 • Vilka språkliga begrepp använder de sig av?
 • Vad kan vi själva göra för runda rörelser?

Steg 1: Vi går ut och letar efter sådant som har hjul, behöver däck och andra runda saker. I samlingen efteråt får barnen berätta för de övriga barnen om vad de uppmärksammat.

Steg 2: Vi pedagoger lägger till olika typer av hjul i inomhusmiljön som barnen får undersöka. Vi observerar och reflekterar över deras undersökande utifrån följande frågor:

 • Vilka hjul snurrar bra/mindre bra?
 • Hur långt/länge kan de snurra?
 • Hur fort snurrar hjulet och hur mäter vi det?
 • Vilka språkliga begrepp använder barnen sig av?

Steg 3: Barnen får välja ett hjul var och ta med det ut. Ute fortsätter undersökandet genom att vi jämför de olika hjulen med varandra, hur långt de rullar osv.

Reflektion och analys

När vi reflekterar över barnens undersökande och vad det handlar om ser vi tydligare vilken riktning temat ska ta. På så vis får barnen inflytande över verksamhetens utformning och innehåll.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy