Äldre

Naturvetenskap och teknik

Föregående tips Nästa tips

Hållbara klossar

Syfte – Varför?

Vi strävar efter att öka vår medvetenhet om det material som används i vår verksamhet och vill att det ska vara hållbart ur flera aspekter. Vi vill bidra till en hållbar miljöutveckling, bli mer varsamma och sparsamma om det vi använder i vår verksamhet och närmiljö. Kvaliteten på materialet kan vara viktigt ur miljöhänseende, men även utifrån estetiska aspekter. Det här materialet går att beställa från lokala snickeriet eller tillverka själv. Det beräknas ha en livslängd på 20-30 år.

Mål ur Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förståelse för hur människors val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  • förståelse för rum, tid, form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Tillvägagångssätt – Hur?

Till alla våra förskolor har vi köpt in en större mängd träklossar. När denna mängd klossar kom, så var barnen med på hela resan. De var med och sorterade. Vi presenterade olika material som ett tillägg, där barnen var med och beslutade vilka av dessa material man ville komplettera klossarna med. Det handlar om totalt ca 1 100 klossar i olika längder: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm och 1 meter.

Klossarna har en bredd på 5 cm och en höjd på 2,5 cm. Materialet är björk med fasade kanter, vilket gör att de inte är vassa. Denna klassuppsättning har utvecklats av Arne Trageton, en norsk pedagog och lärarutbildare som i många år har forskat kring barns konstruktionslek. Den stora kvantiteten klossar är avgörande för möjligheterna till formvariation, menar Trageton.

Måtten på klossarna gör att de är kompatibla med varandra och att det ger nya upptäckter som ekvivalens i de olika längderna. Flera av våra förskolor har skapat ett helt rum för ändamålet, där man inte ”städar” dagligen. Barnen sorterar på fredagar istället för städ. Leken blir ostörd och kan få fortsätta i flera dagar.

Reflektion och analys

Barnen kommer via klossarna i kontakt med matematiska begrepp som geometri, mätning och antalsberäkning på det sätt som är naturligt för barnen, genom lek. Barnen prövar och utvecklar olika byggnadstekniska och arkitektoniska lösningar för att leken kräver det. Sedan leder konstruktionerna ofta i sin tur leken vidare.

Materialet är ostrukturerat vilket gör att fantasin och kreativiteten får fritt spelrum. Det är dessutom könsneutralt vilket gör rummet välkomnande för alla barn.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy