Äldre

Språk och kommunikation

Skyltar och symboler

Syfte – Varför?

Att stimulera och utmana barnen i sin språk- och kommunikationsutveckling. Att barnen ska uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. Att barnen ska få möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet.

Mål ur Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  • ett nyanserat talspråk samt förståelse och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Tillvägagångssätt – Hur?

Steg 1: Berätta för barnen att ni ska gå på ”skyltjakt”. Ta reda på vad de tänker att en skylt är. Vet de vad en skylt är? Har de sett någon skylt? Vet de var skyltar brukar finnas? Varför finns det skyltar? Dokumentera skyltarna som barnen hittar med någon form av kamera till exempel digital eller iPad.

Steg 2: Titta på bilderna tillsammans. Vad betyder skyltarna? Hur vet man det? Är skyltarna tydliga eller otydliga? Finns det skyltar som egentligen inte behövs? Finns det platser där det skulle behövas en skylt? Hur skulle de skyltarna kunna se ut?

Steg 3: Sätt igång en kreativ process tillsammans med barnen kring att skapa skyltar som borde finnas. Arbeta i skapande, bild och form och/eller digitalt.

Reflektion och analys

Att arbeta kreativt men utifrån ett verkligt  sammanhang och med tanken på en verklig mottagare av de uttänkta och skapade skyltarna tolkade jag som starkt bidragande till meningsskapandet för barnen. Nästa steg hade varit att testa om skyltarna fungerade. Förstod andra vad skyltarna ”sa”? Här hade man kunnat inleda ett samarbete med till exempel lokala företagare.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy