Äldre

Ämnesövergripande

Projekt om parken

Syfte – Varför?

På vår förskola arbetar vi i projekt. Vårt projekt heter “Barnen på svenska förskolan i Palma – en del av världen”. Detta är vårt “paraply” som nu funnits i två år och vi planerar att fortsätta med det även framöver. Sedan blir det olika teman under detta paraply. Föregående läsår hade vi tema “Vatten”. Detta läsår har vi haft tema “Park”.  När vi ska välja projekttema börjar vi alltid med att forska efter barnens intresse och frågeställningar. Dessa efterforskningar pågår under några veckor (2-3 veckor). Detta pågår under samma tid som vi introducerar nya barn i gruppen, vilket också blir ett bra sätt att lära känna de barn som börjar hos oss och vise versa. Detta läsår såg vi att barnen hade intresse kring olika djur, poliser (i rolleken) och om parker. För att få barnen involverade i valet av tema bestämde vi pedagoger att barnen skulle få rösta om vilket tema vi skulle starta. Detta gjordes på ett morgonmöte. Det tema som fick flest röster var “Park”.

Mål ur Lpfö 18  – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Tillvägagångssätt – Hur?

Inför projektet: Vad vet redan barnen? Vad vet vi pedagoger? När barnen hade röstat om temat så började vi med oss pedagoger. På en av våra reflektionsstunder i arbetslaget gjorde vi en mindmap kring vad vi trodde att barnen skulle vilja veta om park. Denna mindmap har vi sedan återkommit genom hela temat. Som en start av temat har vi försökt ta reda på barnens förkunskaper om just park. Hur ser en park ut? Varför finns det parker? Vem går till en park? 

Projektet tar fart: I undersökandet av barnens förkunskaper uppkom ett intresse av att besöka olika parker och utforska dessa vidare. Barnens frågeställningar var det som styrde oss framåt. Vi besökte parker med mycket skog, ett med ett slott, lekplatser i närområdet, en med mycket djur och en trädgård som hör till kungafamiljens sommarhus.

Projektet utvecklas vidare: När vi gjorde en utvärdering vid jul/nyår upptäckte vi att barnens främsta intresse låg i det spännande kring slottet och kungafamiljen. För att ringa in och ta tillvara på barnens tankar och funderingar kom jag som pedagog med frågan om de ville göra en film med inspiration därifrån. Medan några andra barn hade mer intresse för att få utveckla vår egen gård utifrån de besök vi hade gjort. För att filmskapandet skulle få ett bra sammanhang och sammanhållning bestämdes det att det skulle vara samma barn i denna grupp hela tiden. Medan i gårdsgruppen kunde barnen gå mellan aktiviteterna utifrån det som de fann mest intressant.

Hur vi skapade vår film:

 1. Barnen fick tillsammans diskutera handlingen i filmen. Vi började med att vi bestämde att hur den skulle börja, en händelse i mitten och slutet. Vid ett tillfälle diskuterade vi vad filmen skulle heta, och med inspiration från våra tidigare besök i slottet, så fick filmen namnet; Spökgrottan på slottet. Barnen var rörande överens om att början av filmen skulle vara spännande och att den skulle sluta lyckligt.
 2. När vi kommit fram till handlingen i filmen pratade vi om vilka karaktärer som skulle finnas med. Ganska så omedelbart blev det också viktigt att dela upp rollerna barnen emellan.
 3. Barnen fick sedan måla en bild och skriva en text till en scen åt gången. Under tiden pågick diskussioner som; hur många scener kommer vi ha? Hur lång kommer filmen bli?
 4. Parallellt med att vi skrev scenerna så väcktes också ett intresse för att göra sina egna scenkläder och kulisser och material. Barnen letade scenkläder bland utklädningskläder men också gjorde egna av tyger, trådar och papper och lim.
 5. När scenkläder, kulisser och material var klart kunde vi börja filma. Vi använde appen “WeVideo” för att spela in och redigera filmen. Barnen har turats om att filma scenerna. Det var till stor nytta att ha våra scenpapper med bilder och text att gå tillbaka till när vi skulle filma, för att barnen skulle komma ihåg vad som skulle hända i varje scen.

Under filmskapandet kommer flera delar i läroplanen in: Till de olika scenerna har vi arbetat med att göra “mat” i lera och med pärlor till en affär och vi har målat på en stor kartong för att göra slottet som kuliss (skapande och material). Vi har använt ipad och appen ”Wevideo” som inspelningsverktyg, gjort egen musik och sång i appen “soundtrap” till en fest som ägde rum på slottet och barnen har lärt sig hitta sitt namns bokstäver på ipaden (it och teknik). Vi har involverat föräldrarna genom vårt instagramkonto där de fått veta hur arbetet gått framåt, samt att vissa barn ville ha med saker hemifrån till sin karaktär i filmen (samverkan med hemmet). Vi har hjälpts åt att skriva text till scenbilderna (skriftspråket). Vi har övat på vår förmåga att samarbeta och lösa problem tillsammans som uppstod på vägen (sociala förmågor). I filmen hade vi en cirkus då några var cirkusartister och några publik, då gjorde det volter, kullerbyttor och balansgång (motorik). I filmskapandet har barnen fört dialoger mellan varandra (språk och kommunikation).

Filmvisning: När filmen var färdiginspelad och klar hade vi en filmvisning/bio för alla på förskolan, där medlemmarna i filmen fick bjuda in sina kompisar med inbjudningskort de skrev själva. På själva dagen delade de ut popcorn och vatten till gästerna och tog emot biljetter. På detta sätt fick samtliga barn på förskolan ta del av slutresultatet, även om de fått ta del av skapandet under tiden. Filmen har varit ett återkommande samtalsämne på våra morgonmöten, som alla barn deltar i.

Projektet avrundas för läsåret: Varje år har vi en vernissage på Förskolans dag i maj. På denna dag är tanken att barnen ska få visa upp för sina nära och kära vad vi gjort under läsåret. Vi bjuder in alla familjer samt skolan till ett öppet hus kl 15.00-16.00. Inför vernissagen så får barnen vara med och planera. Vi pratar om vad vi vill visa och göra under vernissagen. Barnen får göra en välkomstskylt och fika. När sedan familjerna kommer så får de gå på vernissagen tillsammans med sina barn. I år hade vi även filmvisning av filmen som barnen gjorde tillsammans i filmgruppen.

Reflektion och analys

Den största svårigheten som vi ser för oss i vår projektprocess är att innerligt känna att det är barnen som driver projektet framåt. Vi faller i groparna av att vi pedagoger blir de som styr båten. Det är så enkelt att få en ide som vuxen under projektets gång och att föreslå den till barnen, som ju sällan säger nej till oss (makten som vi så ofta har), utan istället ge tillbaka processen till barnen. Vi som arbetar i arbetslaget har olika språk (spanska och svenska) och olika bakgrunder, vilket gör att det är viktigt att vi använder våra reflektionstillfällen för att sätta projektet i fokus. Vi behöver fundera mer över barnens frågeställningar och vad de just nu försöker ta reda på. Vi behöver också bli bättre på att inte ge barnen “de rätta/färdiga svaren” utan tillsammans med barnen forska efter svaren tillsammans som medforskande pedagoger. Vi behöver våga lägga makten hos barnen att söka efter kunskapen de efterfrågar.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy