Yngre

Lärmiljö

Kuben – det föränderliga rummet

Syfte – Varför?

I vår läroplan för förskolan står det att utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande och miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Vi ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet och ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Kuben ger möjligheten att skapa ett ”rum i rummet” och kan bli ett verktyg för oss pedagoger och barn när det gäller att få tillgång till att förändra i våra lärmiljöer på ett relativt enkelt sätt. Då möjligheterna att förändra kuben, dess utseende och funktion är så pass stora kan den användas till att skapa nya förutsättningar till lärande, utforskande och lek i miljöer som annars är statiska och fast utformade.

Förskolans uppdrag – Vad?

  • Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar.
  • Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang.
  • Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.

Tillvägagångssätt – Hur?

Vi har byggt två kuber av 2″2-regel som är 45 x 45 mm. Sidorna på den ena kuben är 130 cm långa och på den andra 150 cm långa. Det går år tolv längder per kub, samt vinkeljärn och skruv för att montera ihop dem.

Vi har målat den lilla svart och den stora vit.

Kuberna är föränderliga, det vill säga vad de kläs eller fylls med och hur de används varierar. Man kan lägga till och ta bort material på kuben och på så sätt följa med och hålla sig uppdaterad kring det som barnen har intresse för och sedan utmana dem vidare i nya ingångar i deras utforskande. Det är också spännande att se hur olika möten det kan bli runt kuben beroende på hur vi väljer att presentera den.

Exempel avdelningen Nyckelpigan

Kubens placering: Nyckelpigans svarta kub står centralt i rummet med öppningen vänd mot ingången (till avdelningen) vilket gör att den omedelbart skapar en nyfikenhet och lust att gå in och utforska insidan av kuben.

Kubens utformning: Att du inte ser in i kuben utifrån utan aktivt måste kliva in i den ökar nyfikenheten och spänningsmomentet. När man är inne i kuben upptäcker man att insidan inte alls är svart utan vit och att man med hjälp av olika ljuskällor kan ändra detta mini-rums färgsättning och mönster.

Kubens användningsområden: Förenat med IKT-teknik så kan kuben bli interaktiv. Man kan till exempel med hjälp av  vitt tyg projicera film som blir synlig från två håll. Du kan titta på den utifrån men även kliva in och se filmen inne i kuben. Riktar man en projektor mot en av kubens reglar där sidorna är klädda i tyg så kan man skapa illusionen att ljuset smiter runt om kuben. Att projicera film, mönster, färg och form på kuben samtidigt som du kan kliva in i kuben och på så sätt få känslan av att stå ”inne” i filmen eller mönstret skapar nya utmaningar och förutsättningar för barnens relation till interaktiv media – du kan ”bli ett” med tekniken. Tekniken och de abstrakta delar som den består av (t.ex. ljusstrålen från projektorn) blir med hjälp av kuben något fast och greppbart då kubens beståndsdelar tar fysisk plats i rummet. Projektorn blir då något mer än en ljuskälla för projektioner på en vägg, den kan (med kubens hjälp) bli ett verktyg där rumsuppfattning, färg och form (och dylikt) på ett spännande sätt integreras i barnens lek och utforskande.

Barnens inflytande över kuben: Man kan i praktiken ändra utseende och innehåll i kuben varje dag för att på så sätt få den att följa barnens lek och lärande. Ena dagen kan den vara en scen där du kan projicera fonder för barnen att dansa till. Nästa dag kan det med hjälp av tygstycken och filtar bli ett hus/koja att krypa in i för att dagen efter bli en station för naturvetenskap och teknik där diverse verktyg, förstoringsglas, speglar, kikare m.m. kan fästas på kuben.

En variant som går att hissa upp i taket för att kunna använda golvytan till annat, t ex när barnen ska sova.

Reflektion och analys

Vi ser att kuben går att använda på ett mycket varierande sätt i våra lärmiljöer både inomhus och utomhus. Det är fantasin som sätter gränserna för hur den kan utvecklas. Den fungerar som ett bra verktyg för oss att arbeta mot de utvecklingsmål vi har i vår läroplan.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy