Äldre

Språk och kommunikation

Grodprinsen och lärplattan

Här möts den klassiska sagan Grodprinsen och lärplattans digitala möjligheter. Varje barns uppfattning och tolkning lyfts fram och synliggörs. Barnen ges möjlighet att lyssna, berätta, diskutera och reflektera tillsammans.

Syfte – Varför?

Att stimulera och utmana barnen i sin språk- och kommunikationsutveckling genom att ge dem möjlighet att utveckla sin förmåga att förmedla sin upplevelse verbalt och digitalt.

– Att stimulera barnen samspel genom att ge dem möjlighet att lyssna och ta del av andras upplevelser samt att diskutera kring dessa.

Mål ur Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och ge uttryck för egna uppfattningar,
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  • intresse för bilder och texter och olika medier, såväl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Tillvägagångssätt – Hur?

Första tillfället: Sagan introduceras genom en berättarstund. Själv använder jag en berättarmatta, för att skapa rätt stämning kring berättandet.

Andra tillfället: Sagan berättas igen, nu med handdockor och rekvisita.

Tredje tillfället: Sagan berättas återigen med hjälp av handdockor och rekvisita. Barnen får sedan en och en välja ut den del av sagan som de tycker bäst om. Denna del iscensätts och fotograferas sedan med hjälp av lärplattan.

Med hjälp av appen Story Creator samlas dokumentationen och barnens återberättande fångas både med text och ljudinspelning. Barnen berättar om sin bild och varför de tycker just denna del av sagan är den bästa. Vi har nu fått en samlad dokumentation att gemensamt reflektera kring, där olika uppfattningar, skillnader och likheter synliggörs och diskuteras.

Reflektioner och analys

Jag har arbetat med Grodprinsen i olika gruppsammansättningar och rekommenderar att man är max fem barn i taget eftersom det tar lite tid att skriva in texten till bilden samt att spela in ljudet. Man kan dela upp detta i ytterligare ett tillfälle om så behövs.

Första gången jag gjorde detta var en av mina farhågor att barnen skulle ha svårt att uttrycka just sina tankar och upplevelser men det har fungerat jättebra. Jag förklarar att jag vill veta hur just de tänker och vilken del just de tycker bäst om och vi har fått ta del av flera olika delar av sagan vid varje tillfälle.

Jag tycker att lärplattan är att föredra framför kameran i just detta arbetet då allt samlas på samma ställe och det går snabbt att få både text och ljud på rätt plats.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy