HÅLLBARA KLOSSAR

Syfte – Varför?

Att stimulera och utmana barnen i sin matematiska utveckling samt erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande.

Mål ur Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förståelse för hur människors val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  • förståelse för rum, tid, form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Tillvägagångssätt – Hur?

Till alla våra förskolor har vi köpt in en större mängd träklossar. När denna mängd klossar kom, så var barnen med på hela resan. De var med och sorterade. Vi presenterade olika material som ett tillägg, där barnen var med och beslutade vilka av dessa material man ville komplettera klossarna med. Det handlar om totalt ca 1 100 klossar i olika längder:

  • 5 cm
  • 10 cm
  • 20 cm
  • 50 cm
  • 1 m

Klossarna har en bredd på 5 cm och en höjd på 2,5 cm. Materialet är björk med fasade kanter, vilket gör att de inte är vassa. Denna klassuppsättning har utvecklats av Arne Trageton, en norsk pedagog och lärarutbildare som i många år har forskat kring barns konstruktionslek. Den stora kvantiteten klossar är avgörande för möjligheterna till formvariation, menar Trageton.

Barnen kommer via klossarna i kontakt med matematiska begrepp som geometri, mätning och antalsberäkning på det sätt som är naturligt för barnen, genom lek. Barnen prövar och utvecklar olika byggnadstekniska och arkitektoniska lösningar för att leken kräver det. Sedan leder konstruktionerna ofta i sin tur leken vidare.

Reflektion och analys

Måtten på klossarna gör att de är kompatibla med varandra och att det ger nya upptäckter som ekvivalens i de olika längderna. Flera av våra förskolor har skapat ett helt rum för ändamålet, där man inte ”städar” dagligen. Barnen sorterar på fredagar istället för städ. Leken blir ostörd och kan få fortsätta i flera dagar.

Materialet är ostrukturerat vilket gör att fantasin och kreativiteten får fritt spelrum. Det är dessutom könsneutralt vilket gör rummet välkomnande för alla barn.

Inskickad av

Framtidsfolket, Förskolan Kärleksörten, Hässelby

GRINDSLANTEN

Syfte – Varför?

Det primära syftet är att utveckla normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen. Barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling. Ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att förmedla tankegångar med hjälp av olika uttrycksformer.

Mål ur Lpfö 18 – Vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • intresse för berättelser, bilder  och texter i olika medier, såväl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta  och samtala om dessa.

Tillvägagångssätt – Hur?

Skaffa en tavla med motivet ”Grindslanten” av August Malmström, brukar finnas på de flesta loppisar. Alternativt kan man leta upp bilden på internet och projicera på vägg/duk med hjälp av projektor men det finns en poäng med att visa bilden som ”tavla”, med ram och allt vad det innebär, så att barnen får en känsla av att någon faktiskt målat den. Se det som ett sätt att väcka barns nyfikenhet för konst.

 Steg 1: Visa tavlan för barnen. Berätta vad du ser på tavlan. Vad tror ni har hänt innan det som händer på tavlan? Hur tror ni personerna känner sig? Skulle du vilja vara någon av personerna på tavlan? Vem? Varför? Är det någon person på tavlan som du inte skulle vilja vara? Vem? Varför?

Steg 2: Hur skulle man kunna göra så att det blir bra för alla barnen på bilden? Detta kan med fördel göras i par eller mindre grupp så att barnen får mötas, diskutera och förhandla. Låt varje par/grupp tillsammans rita eller dramatisera (beroende på vad de är mest bekväma i eller låt barnen välja) vad de tror hände innan det som sker på tavlan.  Här kan du med fördel använda appen Ritprata om du vill tillämpa digitala verktyg.

Steg 3: Detta är ett reflektionstillfälle tillsammans med barnen där de får visa varandra sina ”lösningar” samt diskutera sig fram till hur vi ska ha det i vår grupp här på förskolan så att ingen ska behöva känna sig som barnen på tavlan.

Reflektion och analys

Detta kan med fördel göras även med andra tavlor och syften som utgångspunkt. Det ger en själv som pedagog ett annat ”öga” för konst när man tänker att man kan använda den i sin undervisning, vilket jag har upplevt som positivt och spännande.

Inskickad av

Martina Lundström, Infjärdens förskolor, Piteå kommun